Лабораторията

Статистическа лаборатория СТАТЛАБ към катедра ВОИС на ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“

Мисия

  • да повишава общата статистическа грамотност и разпространява статистически знания като участва в проекти и предоставя консултантски услуги в областта на приложение на статистически методи и статистически софтуер в различни области от обществената практика;
  • да подпомага научни изследвания във ФМИ и в други факултети при планиране на експерименти и обработка на данните, и по-общо, с приложение на вероятностни модели.

Сътрудници

Студентите от бакалавърска програма „Статистика“, магистърска програма „Вероятности и статистика” и докторанти ще сътрудничат на Лабораторията, като натрупват опит, компетенции и стаж в областта на вероятностни модели, статистически процедури и алгоритми за анализ на данни, статистически софтуер, методики и практики за приложение на статистиката.
Статистическата лаборатория изпълнява своите функции в партньорство с външни на ФМИ организации и сътрудничество с други студенти и преподаватели от ФМИ, както и хонорувани преподаватели.

Състав:

доц. д-р Пламен Матеев (ръководител)

гл. ас. д-р Нина Даскалова (заместник ръководител)

проф. д-р Марусия Божкова

гл. ас. д-р Мая Желязкова

гл. ас. д-р Деница Григорова

Правилник

Правилник за устройството и дейността на Статистическа лаборатория към катедра ВОИС

Проекти

Ще представим някои наши осъществени проекти.

Партньори

Център за Трансфер на Технологии в СУ „Св. Климент Охридски“

Контакти

СУ „Св. Климент Охридски“
Факултет по математика и информатика
София 1164, бул. Джеймс Баучър 5
Статистическа лаборатория, стая 114
email
statlab@fmi.uni-sofia.bg
pmateev@gmail.com (П. Матеев)
ninad@fmi.uni-sofia.bg (Н. Даскалова)

One Comment to “Лабораторията”

 1. Hello

  YOU NEED FAST PROXY SERVERS ?

  Check it out this Anonymous and Private Proxy Servers.
  - HTTP & SOCKS5 Proxy supported.
  - IP Authentication or Password Authentication available.
  - MORE INFO HERE: https://bit.ly/3ifZkmL

  Thanks, Terrence Tryon
  If you no longer wish to hear from us, please reply this email.

Leave a Reply