Лабораторията

Статистическа лаборатория СТАТЛАБ към катедра ВОИС на ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“

Мисия

  • да повишава общата статистическа грамотност и разпространява статистически знания като участва в проекти и предоставя консултантски услуги в областта на приложение на статистически методи и статистически софтуер в различни области от обществената практика;
  • да подпомага научни изследвания във ФМИ и в други факултети при планиране на експерименти и обработка на данните, и по-общо, с приложение на вероятностни модели.

Сътрудници

Студентите от бакалавърска програма „Статистика“, магистърска програма „Вероятности и статистика” и докторанти ще сътрудничат на Лабораторията, като натрупват опит, компетенции и стаж в областта на вероятностни модели, статистически процедури и алгоритми за анализ на данни, статистически софтуер, методики и практики за приложение на статистиката.
Статистическата лаборатория изпълнява своите функции в партньорство с външни на ФМИ организации и сътрудничество с други студенти и преподаватели от ФМИ, както и хонорувани преподаватели.

Състав:

доц. д-р Пламен Матеев (ръководител)

гл. ас. д-р Нина Даскалова (заместник ръководител)

проф. д-р Марусия Божкова

гл. ас. д-р Мая Желязкова

гл. ас. д-р Деница Григорова

Правилник

Правилник за устройството и дейността на Статистическа лаборатория към катедра ВОИС

Проекти

Ще представим някои наши осъществени проекти.

Партньори

Център за Трансфер на Технологии в СУ „Св. Климент Охридски“

Контакти

СУ „Св. Климент Охридски“
Факултет по математика и информатика
София 1164, бул. Джеймс Баучър 5
Статистическа лаборатория, стая 114
email
statlab@fmi.uni-sofia.bg
pmateev@gmail.com (П. Матеев)
ninad@fmi.uni-sofia.bg (Н. Даскалова)

2 Comments to “Лабораторията”

 1. Hello

  YOU NEED FAST PROXY SERVERS ?

  Check it out this Anonymous and Private Proxy Servers.
  - HTTP & SOCKS5 Proxy supported.
  - IP Authentication or Password Authentication available.
  - MORE INFO HERE: https://bit.ly/3ifZkmL

  Thanks, Terrence Tryon
  If you no longer wish to hear from us, please reply this email.

 2. Hello

  I just checked out your website and wanted to find out if you need help with SEO Link Building.

  With SEO Backlinks you will grow in Google Searches and increase Traffic to your websites
  which will lead to a higher number of customers and much more sales for you.

  If You Are Interested,
  We offer FREE SEO Audit through we will check your site and create a customized SEO plan for your site

  More Info=> https://zeep.ly/kr4QD?=92497

  Thanks, SEObyAxy
  Please do not reply directly to this email!
  You can contact us from the contact page of the website!

  IF YOU NO LONGER WISH TO HEAR FROM US,
  PLEASE REPLY TO THIS EMAIL WITH:
  STOP EMAIL ME

Leave a Reply