Математически институт във физико-математическия факултет на софийския университет

Презентация

доц. д-р Марусия Славчова-Божкова, доц. д-р Пламен Матеев

Софийският университет е основан като Висше училище пред 1888 година. Следващата 1889 година е образуван Физико-математически факултет (отделение). Името на факултета следва да се тълкува в контекста на времето и оригиналния смисъл на гръцките думи  „физика“  и „математика“. Значението на първата е запазено и до днес — природа. Оригиналният смисъл на „математика“ е позабравен и е „наука, придобиване на знания свързани с величини“.

В края на ХІХ век „чистата математика“ се състои от аритметика, алгебра и геометрия и разглежда величините отвлечени от тяхната природа. „Сложната математика или физико-математиката“ борави с величини, които се измерват и се „осланя на опити добре доказани от Физиката. Тя включва механика, астрономия, оптика, акустика и пр.“

Във факултета се обучават три специалности – естественици, химици и математици или по-точно физико-математици. Всеки редовен професор оглавява съответна катедра. Близки по област катедри са обединени в институт, а професорите им обитават обща стая – кабинет.

Математическият институт при създаването си обединява четирите катедри: основи на висшата математика, висш анализ, геометрия, аналитична механика; и кабинет за библиотеката, моделите и работни места на четиримата професори. С времето Математическият институт се променя по численост и помещения – кабинети и учебни зали за специалността „математика“.

През 1949 година се формира Математически институт към Българска академия на науките от професорите математици, които са членове на Академията. Двата едноименни института работят в тясно сътрудничество. Резултат е съвместния Изчислителен център, в който е създаден компютъра „Витоша“ и пълното интегриране от 1971 до 1988 в Единен център за наука и подготовка на кадри.


Leave a Reply